ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

โครงการอำเภอขุขันธ์ก้าวหน้าชาวประชาร่วมใจ ปี 2560

เกณฑ์การประเมินผลงานของหมู้บ้านโครงการขุขันธ์ก้าวหน้าชาวประชาร่วมใจ 2560 คลิก
สำหรับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน/กม. กรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหมู่บ้านตามโครงการอำเภอขุขันธ์ก้าวหน้าชาวประชาร่วมใจ ประจำปี 2560 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คลิก
ให้เปิดโปรแกรม/แอพ LINE
แล้วเลือกเมนูอ่านคิวอร์โค้ด
(QR-code)

สำหรับทีมงานชุดปฏิบัติการตำบล กรอกฯ คลิก
ให้เปิดโปรแกรม/แอพ LINE
แล้วเลือกเมนูอ่านคิวอร์โค้ด
(QR-code)


หมายเหตุ


ตัวชี้วัด 29 ข้อ โครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ 2560
1. มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
3. มีข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ
4. กฎกติกาของหมู่บ้านเป็นลายลักษณ์อักษรและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามกติกา
5. มีการขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า/ปลอดการพนันและกำหนดไว้ในกฎ/กติกา/ข้อบังคับของหมู่บ้าน
6. มีการประชุมประชาคมผู้ประสานพลังแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดและนำตัวเข้าสู่การบำบัด รวมถึงติดตามผู้ผ่านการบำบัด
7. จัดให้มีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทรัพย์สิน เช่นการจัดเวรยามมีมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
8. การพัฒนาปรับปรุงความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านตามเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามโครงการจังหวัดสะอาด
9. มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
10. หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ (บ้านหนังสือชุมชน) อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง (สื่อ สิ่งพิมพ์ และวารสารต่างๆ) หรือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
11. เด็ก/เยาวชนในหมู่บ้านอายุ15-18ปีเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.3 ทั้งในระบบหรือนอกระบบ)
12. ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า
13. มีการพัฒนาแหล่งน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. รัวเรือนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
15. ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย)เป็นประจำ 
16. ครัวเรือนรายได้ตกเกณฑ์มีแผนการ แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
17. หมู่บ้านมีการจัดวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมสร้างรายได้ลดรายจ่ายแก่สมาชิกในครัวเรือนหรือกลุ่ม otop อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยจำนวน 1 กลุ่ม
18.การดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ(ผู้พิการ&ผู้สูงอายุ)
19.การควบคุมป้องกันโรคประจำถิ่น(กำจัดลูกน้ำยุงลาย)
20.1 การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา(เบาหวาน&ความดัน)
20.2 การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา(มะเร็งท่อน้ำดี)
21.1 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค(บุหรี่)
21.2 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค(แอลกอฮอล์)
22. การป้องกันโรคในกลุ่มสตรี(มะเร็งปากมดลูก)
23. การส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก(BMIเด็ก)
24. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) ให้เป็นปัจจุบัน
25.มีการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
26. หมู่บ้านมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรม เช่น มีโรงปุ๋ย มีกลุ่มอินทรีย์ เป็นต้น
27. หมู่บ้านมีการป้องกันโรคระบาดสัตว์
28. หมู่บ้านมีการประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ การจัดทำแผนงาน /โครงการ/ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
29. หมู่บ้านมีกิจกรรมประสานดูแลระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน(บวร)
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป