ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานตำบลตัวชี้วัดโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ(27 เมษายน 2560)

           วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ได้เป็นประธานในการประชุมสัมมนา และชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมอำเภอขุขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นชุดปฏิบัติการตำบลในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ร่วมรับทราบตัวชี้วัดของโครงการฯ จำนวน 29 ตัวชี้วัด เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมขับเคลื่อน บูรณาการ และประสานการทำงานร่วมกับทุกตำบลในอำเภอขุขันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทั้ง 276 หมู่บ้านของอำเภอขุขันธ์ 


           ซึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อำเภอขุขันธ์ ได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถรองรับภารกิจของทุกส่วนราชการที่มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของอำเภอขุขันธ์ต่อไป


ภาพ/ข่าว : นางวิไลลักษณ์  ไชยสุวรรณ์ , 27 เมษายน 2560.
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป