ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอขุขันธ์ เครือองค์กรงดเหล้าอิสานใต้ เจ้าหน้าทีจากสำนักงาน สสส. ออกเวทีในระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ

         (อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมอำเภอขุขันธ์ เครือองค์กรงดเหล้าอิสานใต้ เจ้าหน้าทีจากสำนักงาน สสส. ได้จัดเวทีในระดับตำบลเพื่อขับเคลื่อนโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ และการรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกบริโภคแอลกอฮอล์ ที่ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วยฝ่ายท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะสงฆ์  อสม. พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรม กรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล และชุดปฏิบัติการตำบล


          ในการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้  เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน เวทีได้มีมติและจัดทำบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน เพิ่มอีก 3 งาน คือ งานบวช งานกฐิน และงานทำบุญอัฐิ เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านในตำบลโสนนำไปขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านต่อไปประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป